فرم پرداخت

فرم پرداخت

پرداخت آسان

این فرم برای واریز مبالغ دلخواه است. لطفا قبل از واریز هر وجهی هماهنگی لازم را با واحد فروش پارتاکو انجام دهید و از واریز بدون هماهنگی جدا خودداری کنید.
برای مواردی که هزینه فاکتور را به حساب واریز می کنید شماره همراهی که در فاکتور ذکر شده به همراه شماره فاکتور یا خرید را حتما وارد نمایید.
بعد از پرداخت شماره پیگیری را نزد خود نگه دارید.