فن لپ تاپ توشیبا Laptop Fan Toshiba Satellite C850 3pin

فن لپ تاپ توشیبا Laptop Fan Toshiba Satellite C850 3pin

Fan Toshiba Notebook MF60090V1-C450-G99

‏‫(0 ) پیشنهاد شده توسط1

موجود نیست

partako

گارانتی ارائه بهترین محصول در فروشگاه

تمام شده
در انبار فروشگاه موجود نیست..

در انبار موجود نمی باشد

فروخته و تمام شد

این فن لپ تاپ توشیبا Laptop Fan Toshiba Satellite C850 3pin برای مدل های زیر قابل استفاده است :

 • Toshiba Satellite C50 Series
 • Toshiba Satellite C50-A Series
 • Toshiba Satellite C50-A-006
 • Toshiba Satellite C50-A-00S
 • Toshiba Satellite C50-A-03F
 • Toshiba Satellite C50-A-0JR
 • Toshiba Satellite C50-A-107
 • Toshiba Satellite C50-A-11J
 • Toshiba Satellite C50-A-136
 • Toshiba Satellite C50-A-146
 • Toshiba Satellite C50-A-14G
 • Toshiba Satellite C50-A-14J
 • Toshiba Satellite C50-A-14W
 • Toshiba Satellite C50-A-179
 • Toshiba Satellite C50-A-19T
 • Toshiba Satellite C50-A-19U
 • Toshiba Satellite C50-A-1FT
 • Toshiba Satellite C50-A-1FW
 • Toshiba Satellite C50-A-1FX
 • Toshiba Satellite C50-A-1HV
 • Toshiba Satellite C50-A-1JM
 • Toshiba Satellite C50-A-1JN
 • Toshiba Satellite C50-A-1JT
 • Toshiba Satellite C50-A-1JU
 • Toshiba Satellite C50-A-1KV
 • Toshiba Satellite C50-A-1LT
 • Toshiba Satellite C50-A04702X
 • Toshiba Satellite C50-ABT2N11
 • Toshiba Satellite C50-ABT2N12
 • Toshiba Satellite C50-ABT3N11
 • Toshiba Satellite C50-ABT3N12
 • Toshiba Satellite C50-ASMBNX1
 • Toshiba Satellite C50-ASMBNX3
 • Toshiba Satellite C50-ASMBNX4
 • Toshiba Satellite C50-ASMBNX5
 • Toshiba Satellite C50-ASMBNX6
 • Toshiba Satellite C50-ASP5260KM
 • Toshiba Satellite C50-ASP5264WM
 • Toshiba Satellite C50-ASP5301FA
 • Toshiba Satellite C50-ASP5366FM
 • Toshiba Satellite C50-ASP5366WM
 • Toshiba Satellite C50-AST2NX1
 • Toshiba Satellite C50-AST2NX2
 • Toshiba Satellite C50-AST2NX3
 • Toshiba Satellite C50-AST3NX1
 • Toshiba Satellite C50-AST3NX2
 • Toshiba Satellite C50D Series
 • Toshiba Satellite C50D-A Series
 • Toshiba Satellite C50D-A-00S
 • Toshiba Satellite C50D-A-11G
 • Toshiba Satellite C50D-A-133
 • Toshiba Satellite C50D-A-138
 • Toshiba Satellite C50D-A-14E
 • Toshiba Satellite C50D-A03200J
 • Toshiba Satellite C50D-ABT2N11
 • Toshiba Satellite C50D-ABT3N11
 • Toshiba Satellite C50D-ASP5368FM
 • Toshiba Satellite C50D-ASP5369FM
 • Toshiba Satellite C50D-AST2NX1
 • Toshiba Satellite C50D-AST3NX1
 • Toshiba Satellite C50D-AST3NX2
 • Toshiba Satellite C50D-AST3NX3
 • Toshiba Satellite C50T Series
 • Toshiba Satellite C50T-AST2NX1
 • Toshiba Satellite C50T-AST2NX2
 • Toshiba Satellite C55-A-100
 • Toshiba Satellite C55-A-101
 • Toshiba Satellite C55-A-11L
 • Toshiba Satellite C55-A-11P
 • Toshiba Satellite C55-A-11W
 • Toshiba Satellite C55-A-12U
 • Toshiba Satellite C55-A-12V
 • Toshiba Satellite C55-A-132
 • Toshiba Satellite C55-A-140
 • Toshiba Satellite C55-A-14X
 • Toshiba Satellite C55-A-159
 • Toshiba Satellite C55-A-15E
 • Toshiba Satellite C55-A-15P
 • Toshiba Satellite C55-A-15W
 • Toshiba Satellite C55-A-15X
 • Toshiba Satellite C55-A-180
 • Toshiba Satellite C55-A-184
 • Toshiba Satellite C55-A-197
 • Toshiba Satellite C55-A-19N
 • Toshiba Satellite C55-A-1CK
 • Toshiba Satellite C55-A-1CQ
 • Toshiba Satellite C55-A-1CR
 • Toshiba Satellite C55-A5386
 • Toshiba Satellite C55-A5387
 • Toshiba Satellite C55-A5388
 • Toshiba Satellite C55-A5390
 • Toshiba Satellite C55-A5393
 • Toshiba Satellite C55D-A-11G
 • Toshiba Satellite C55D-A-11L
 • Toshiba Satellite C55D-A-122
 • Toshiba Satellite C55D-A-12N
 • Toshiba Satellite C55D-A-13R
 • Toshiba Satellite C55D-A-13T
 • Toshiba Satellite C55D-A-150
 • Toshiba Satellite C55D-A5104
 • Toshiba Satellite C55D-A5107
 • Toshiba Satellite C55D-A5108
 • Toshiba Satellite C55D-A5120
 • Toshiba Satellite C55D-A5146
 • Toshiba Satellite C55D-A5150
 • Toshiba Satellite C55D-A5163
 • Toshiba Satellite C55D-A5170
 • Toshiba Satellite C55D-A5175
 • Toshiba Satellite C55D-A5201
 • Toshiba Satellite C55D-A5204
 • Toshiba Satellite C55D-A5206
 • Toshiba Satellite C55D-A5208
 • Toshiba Satellite C55D-A5233
 • Toshiba Satellite C55D-A5240
 • Toshiba Satellite C55D-A5240NR
 • Toshiba Satellite C55D-A5241
 • Toshiba Satellite C55-A5204
 • Toshiba Satellite C55-A5220
 • Toshiba Satellite C55-A5221
 • Toshiba Satellite C55-A5242
 • Toshiba Satellite C55-A5243
 • Toshiba Satellite C55-A5243NR
 • Toshiba Satellite C55-A5245
 • Toshiba Satellite C55-A5246
 • Toshiba Satellite C55-A5246NR
 • Toshiba Satellite C55-A5249
 • Toshiba Satellite C55-A5281
 • Toshiba Satellite C55-A5282
 • Toshiba Satellite C55-A5285
 • Toshiba Satellite C55-A5286
 • Toshiba Satellite C55-A5298
 • Toshiba Satellite C55-A5300
 • Toshiba Satellite C55-A5302
 • Toshiba Satellite C55-A5308
 • Toshiba Satellite C55-A5309
 • Toshiba Satellite C55-A5310
 • Toshiba Satellite C55-A5311
 • Toshiba Satellite C55-A5322
 • Toshiba Satellite C55-A5324
 • Toshiba Satellite C55-A5330
 • Toshiba Satellite C55-A5332
 • Toshiba Satellite C55-A5347
 • Toshiba Satellite C55-A5354
 • Toshiba Satellite C55-A5355
 • Toshiba Satellite C55-A5384
 • Toshiba Satellite C55-A-1D1
 • Toshiba Satellite C55-A-1D5
 • Toshiba Satellite C55-A-1EH
 • Toshiba Satellite C55-A-1G0
 • Toshiba Satellite C55-A-1GJ
 • Toshiba Satellite C55-A-1GK
 • Toshiba Satellite C55-A-1GT
 • Toshiba Satellite C55-A-1H9
 • Toshiba Satellite C55-A-1L6
 • Toshiba Satellite C55-A-1MW
 • Toshiba Satellite C55-A-1N1
 • Toshiba Satellite C55-A-1N8
 • Toshiba Satellite C55-A-1NU
 • Toshiba Satellite C55-A-1NV
 • Toshiba Satellite C55-A-1RH
 • Toshiba Satellite C55-A-1TF
 • Toshiba Satellite C55-A5100
 • Toshiba Satellite C55-A5102
 • Toshiba Satellite C55-A5104
 • Toshiba Satellite C55-A5105
 • Toshiba Satellite C55-A5126
 • Toshiba Satellite C55-A5137
 • Toshiba Satellite C55-A5140
 • Toshiba Satellite C55-A5166
 • Toshiba Satellite C55-A5172
 • Toshiba Satellite C55-A5180
 • Toshiba Satellite C55-A5182
 • Toshiba Satellite C55-A5190
 • Toshiba Satellite C55-A5195
 • Toshiba Satellite C855-S5206
 • Toshiba Satellite C855-S5214
 • Toshiba Satellite C855-S5231
 • Toshiba Satellite C855-S5233
 • Toshiba Satellite C855-S5234
 • Toshiba Satellite C855-S5236
 • Toshiba Satellite C855-S5239
 • Toshiba Satellite C855-S5239P
 • Toshiba Satellite C855-S5241
 • Toshiba Satellite C855-S5245
 • Toshiba Satellite C855-S5247
 • Toshiba Satellite C855-S5346
 • Toshiba Satellite C855-S5347
 • Toshiba Satellite C855-S5348
 • Toshiba Satellite C855-S5349
 • Toshiba Satellite C855-S5349N
 • Toshiba Satellite C855-S5350
 • Toshiba Satellite C855-S5350N
 • Toshiba Satellite C855-S5352
 • Toshiba Satellite C855-S5356
 • Toshiba Satellite C855-S5358
 • Toshiba Satellite C855-SP5266KM
 • Toshiba Satellite C855-SP5267KM
 • Toshiba Satellite C855-SP5269KM
 • Toshiba Satellite C855-SP5270KM
 • Toshiba Satellite C855D-S5202
 • Toshiba Satellite C855D-S5203
 • Toshiba Satellite C855D-S5205
 • Toshiba Satellite C855D-S5209
 • Toshiba Satellite C55T-A5102
 • Toshiba Satellite C55T-A5103
 • Toshiba Satellite C55T-A5123
 • Toshiba Satellite C55T-A5218
 • Toshiba Satellite C55T-A5222
 • Toshiba Satellite C55T-A5247
 • Toshiba Satellite C55T-A5251NR
 • Toshiba Satellite C55T-A5287
 • Toshiba Satellite C55T-A5296
 • Toshiba Satellite C55T-A5305
 • Toshiba Satellite C55T-A5314
 • Toshiba Satellite C55T-A5350
 • Toshiba Satellite C55T-A5378
 • Toshiba Satellite C55T-A5394
 • Toshiba Satellite C850 Series
 • Toshiba Satellite C850-ST2N01
 • Toshiba Satellite C850-ST2N02
 • Toshiba Satellite C850-ST2N03
 • Toshiba Satellite C850-ST2NX1
 • Toshiba Satellite C850-ST2NX2
 • Toshiba Satellite C850-ST2NX3
 • Toshiba Satellite C850-ST3N01
 • Toshiba Satellite C850-ST3N02
 • Toshiba Satellite C850-ST3N03
 • Toshiba Satellite C850-T03B
 • Toshiba Satellite C850-T05B
 • Toshiba Satellite C850D Series
 • Toshiba Satellite C850D-ST3N01
 • Toshiba Satellite C855 Series
 • Toshiba Satellite C55D-A5250
 • Toshiba Satellite C55D-A5300
 • Toshiba Satellite C55D-A5304
 • Toshiba Satellite C55D-A5333
 • Toshiba Satellite C55D-A5340
 • Toshiba Satellite C55D-A5344
 • Toshiba Satellite C55D-A5346
 • Toshiba Satellite C55D-A5362
 • Toshiba Satellite C55D-A5372
 • Toshiba Satellite C55D-A5380
 • Toshiba Satellite C55D-A5381
 • Toshiba Satellite C55D-A5382
 • Toshiba Satellite C55D-A5392
 • Toshiba Satellite C55DT-A5106
 • Toshiba Satellite C55DT-A5148
 • Toshiba Satellite C55DT-A5160
 • Toshiba Satellite C55DT-A5162
 • Toshiba Satellite C55DT-A5231
 • Toshiba Satellite C55DT-A5233
 • Toshiba Satellite C55DT-A5241
 • Toshiba Satellite C55DT-A5244
 • Toshiba Satellite C55DT-A5250
 • Toshiba Satellite C55DT-A5306
 • Toshiba Satellite C55DT-A5307
 • Toshiba Satellite C55DT-A5348
 • Toshiba Satellite C55Dt-A5305
 • Toshiba Satellite C55T Series
 • Toshiba Satellite C55T-A-10K
 • Toshiba Satellite C55T-A-10M
 • Toshiba Satellite C875D-S7105
 • Toshiba Satellite C875D-S7120
 • Toshiba Satellite C875D-S7220
 • Toshiba Satellite C875D-S7222
 • Toshiba Satellite C875D-S7223
 • Toshiba Satellite C875D-S7225
 • Toshiba Satellite C875D-S7226
 • Toshiba Satellite C875D-S7330
 • Toshiba Satellite C875D-S7331
 • Toshiba Satellite C875D-S7345
 • Toshiba Satellite L850 Series
 • Toshiba Satellite L850-ST2N01
 • Toshiba Satellite L850-ST2N02
 • Toshiba Satellite L850-ST2NX1
 • Toshiba Satellite L850-ST3N01
 • Toshiba Satellite L850-ST3N02
 • Toshiba Satellite L850-ST3NX1
 • Toshiba Satellite L850-ST3NX2
 • Toshiba Satellite L850-ST3NX3
 • Toshiba Satellite L850-ST4NX1
 • Toshiba Satellite L850-ST4NX2
 • Toshiba Satellite L850-ST4NX3
 • Toshiba Satellite L850D Series
 • Toshiba Satellite L850D-ST2NX1
 • Toshiba Satellite L850D-ST3NX1
 • Toshiba Satellite L850D-ST4NX1
 • Toshiba Satellite L855 Series
 • Toshiba Satellite L855-10P
 • Toshiba Satellite L855-S5112
 • Toshiba Satellite C870-ST3NX3
 • Toshiba Satellite C870-ST4NX1
 • Toshiba Satellite C870-ST4NX2
 • Toshiba Satellite C870-ST4NX3
 • Toshiba Satellite C870-ST4NX4
 • Toshiba Satellite C870-ST4NX5
 • Toshiba Satellite C870D Series
 • Toshiba Satellite C870D-11Z
 • Toshiba Satellite C875 Series
 • Toshiba Satellite C875-10T
 • Toshiba Satellite C875-130
 • Toshiba Satellite C875-137
 • Toshiba Satellite C875-13E
 • Toshiba Satellite C875-14H
 • Toshiba Satellite C875-14Z
 • Toshiba Satellite C875-152
 • Toshiba Satellite C875-153
 • Toshiba Satellite C875-S7103
 • Toshiba Satellite C875-S7132
 • Toshiba Satellite C875-S7132NR
 • Toshiba Satellite C875-S7139
 • Toshiba Satellite C875-S7205
 • Toshiba Satellite C875-S7228
 • Toshiba Satellite C875-S7303
 • Toshiba Satellite C875-S7304
 • Toshiba Satellite C875-S7340
 • Toshiba Satellite C875-S7341
 • Toshiba Satellite C875-S7344
 • Toshiba Satellite C875D Series
 • Toshiba Satellite C855D-S5228
 • Toshiba Satellite C855D-S5229
 • Toshiba Satellite C855D-S5230
 • Toshiba Satellite C855D-S5232
 • Toshiba Satellite C855D-S5235
 • Toshiba Satellite C855D-S5237
 • Toshiba Satellite C855D-S5238
 • Toshiba Satellite C855D-S5320
 • Toshiba Satellite C855D-S5339
 • Toshiba Satellite C855D-S5340
 • Toshiba Satellite C855D-S5344
 • Toshiba Satellite C855D-S5351
 • Toshiba Satellite C855D-S5353
 • Toshiba Satellite C855D-SP5265
 • Toshiba Satellite C855D-SP5265FM
 • Toshiba Satellite C855D-SP5366SM
 • Toshiba Satellite C855D-SP5368SM
 • Toshiba Satellite C855D-SP5370KM
 • Toshiba Satellite C855D-SP5371KM
 • Toshiba Satellite C855D-SP5372CM
 • Toshiba Satellite C855D-SP5372KM
 • Toshiba Satellite C870 Series
 • Toshiba Satellite C870-11g
 • Toshiba Satellite C870-11h
 • Toshiba Satellite C870-ST2N01
 • Toshiba Satellite C870-ST2N02
 • Toshiba Satellite C870-ST2N03
 • Toshiba Satellite C870-ST3NX1
 • Toshiba Satellite C870-ST3NX2
 • Toshiba Satellite L855D-SP5267KM
 • Toshiba Satellite L855D-SP5267WM
 • Toshiba Satellite L855D-SP5272RM
 • Toshiba Satellite L855D-SP5363WM
 • Toshiba Satellite L855D-SP5367RM
 • Toshiba Satellite L855D-SP5370KM
 • Toshiba Satellite L855D-SP5371WM
 • Toshiba Satellite L855D-SP5375KM
 • Toshiba Satellite L855D-SP5376RM
 • Toshiba Satellite L870 Series
 • Toshiba Satellite L870-13V
 • Toshiba Satellite L870-14X
 • Toshiba Satellite L870-ST2N01
 • Toshiba Satellite L870-ST2N02
 • Toshiba Satellite L870-ST2NX1
 • Toshiba Satellite L870D Series
 • Toshiba Satellite L870D-ST2NX1
 • Toshiba Satellite L875 Series
 • Toshiba Satellite L875-10E
 • Toshiba Satellite L875-10G
 • Toshiba Satellite L875-116
 • Toshiba Satellite L875-11D
 • Toshiba Satellite L875-11M
 • Toshiba Satellite L875-123
 • Toshiba Satellite L875-124
 • Toshiba Satellite L875-126
 • Toshiba Satellite L875-12P
 • Toshiba Satellite L875-12R
 • Toshiba Satellite L875-12U
 • Toshiba Satellite L855-S5385
 • Toshiba Satellite L855-SP5202WL
 • Toshiba Satellite L855-SP5260CM
 • Toshiba Satellite L855-SP5260KM
 • Toshiba Satellite L855-SP5260LM
 • Toshiba Satellite L855-SP5260RM
 • Toshiba Satellite L855-SP5260WM
 • Toshiba Satellite L855-SP5261CM
 • Toshiba Satellite L855-SP5262KM
 • Toshiba Satellite L855-SP5263KM
 • Toshiba Satellite L855-SP5264RM
 • Toshiba Satellite L855-SP5265KM
 • Toshiba Satellite L855-SP5268CM
 • Toshiba Satellite L855-SP5268WM
 • Toshiba Satellite L855-SP5269KM
 • Toshiba Satellite L855-SP5279KM
 • Toshiba Satellite L855-SP5281CM
 • Toshiba Satellite L855-SP5282LM
 • Toshiba Satellite L855-SP5364RM
 • Toshiba Satellite L855-SP5373KM
 • Toshiba Satellite L855-SP5374LM
 • Toshiba Satellite L855D Series
 • Toshiba Satellite L855D-S5114
 • Toshiba Satellite L855D-S5117
 • Toshiba Satellite L855D-S5139NR
 • Toshiba Satellite L855D-S5220
 • Toshiba Satellite L855D-S5242
 • Toshiba Satellite L855D-SP5261M
 • Toshiba Satellite L855D-SP5266KM
 • Toshiba Satellite L855-S5113
 • Toshiba Satellite L855-S5119
 • Toshiba Satellite L855-S5121
 • Toshiba Satellite L855-S5136
 • Toshiba Satellite L855-S5136NR
 • Toshiba Satellite L855-S5138NR
 • Toshiba Satellite L855-S5155
 • Toshiba Satellite L855-S5156
 • Toshiba Satellite L855-S5157
 • Toshiba Satellite L855-S5160
 • Toshiba Satellite L855-S5162
 • Toshiba Satellite L855-S5163
 • Toshiba Satellite L855-S5171
 • Toshiba Satellite L855-S5186
 • Toshiba Satellite L855-S5187
 • Toshiba Satellite L855-S5189
 • Toshiba Satellite L855-S5198
 • Toshiba Satellite L855-S5210
 • Toshiba Satellite L855-S5240
 • Toshiba Satellite L855-S5243
 • Toshiba Satellite L855-S5244
 • Toshiba Satellite L855-S5255
 • Toshiba Satellite L855-S5309
 • Toshiba Satellite L855-S5366
 • Toshiba Satellite L855-S5368
 • Toshiba Satellite L855-S5371
 • Toshiba Satellite L855-S5372
 • Toshiba Satellite L855-S5375
 • Toshiba Satellite L855-S5383
 • Toshiba Satellite S855-S5378
 • Toshiba Satellite S855-S5379
 • Toshiba Satellite S855-S5380
 • Toshiba Satellite S855-S5381
 • Toshiba Satellite S855-S5382
 • Toshiba Satellite S855-S5384
 • Toshiba Satellite S855-S5386
 • Toshiba Satellite S855-SP5265SM
 • Toshiba Satellite S855D Series
 • Toshiba Satellite S855D-S5120
 • Toshiba Satellite S855D-S5148
 • Toshiba Satellite S855D-S5253
 • Toshiba Satellite S855D-S5256
 • Toshiba Satellite S855D-SP5261LM
 • Toshiba Satellite S855D-SP5262LM
 • Toshiba Satellite S855D-SP5365LM
 • Toshiba Satellite S870 Series
 • Toshiba Satellite S875 Series
 • Toshiba Satellite S875-S7136
 • Toshiba Satellite S875-S7140
 • Toshiba Satellite S875-S7240
 • Toshiba Satellite S875-S7242
 • Toshiba Satellite S875-S7248
 • Toshiba Satellite S875-S7356
 • Toshiba Satellite S875-S7370
 • Toshiba Satellite S875-S7376
 • Toshiba Satellite S875D Series
 • Toshiba Satellite S875D-S7239
 • Toshiba Satellite S875D-S7350
 • Toshiba Satellite L850-A700
 • Toshiba Satellite Pro C50-A-1EP
 • Toshiba Satellite Pro C50-A-1FJ
 • Toshiba Satellite Pro C50-A-1KV
 • Toshiba Satellite Pro C50-A-1LT
 • Toshiba Satellite Pro C50-A-1MM
 • Toshiba Satellite Pro C50-A-1MQ
 • Toshiba Satellite Pro C50-A-1MR
 • Toshiba Satellite Pro C50D-A
 • Toshiba Satellite Pro C50D-A-146
 • Toshiba Satellite S850 Series
 • Toshiba Satellite S855 Series
 • Toshiba Satellite S855-S5164
 • Toshiba Satellite S855-S5165
 • Toshiba Satellite S855-S5168
 • Toshiba Satellite S855-S5170
 • Toshiba Satellite S855-S5188
 • Toshiba Satellite S855-S5251
 • Toshiba Satellite S855-S5252
 • Toshiba Satellite S855-S5254
 • Toshiba Satellite S855-S5257
 • Toshiba Satellite S855-S5260
 • Toshiba Satellite S855-S5264
 • Toshiba Satellite S855-S5265
 • Toshiba Satellite S855-S5266
 • Toshiba Satellite S855-S5267
 • Toshiba Satellite S855-S5268
 • Toshiba Satellite S855-S5290P
 • Toshiba Satellite S855-S5369
 • Toshiba Satellite S855-S5377N
 • Toshiba Satellite C850-A811
 • Toshiba Satellite L875-12V
 • Toshiba Satellite L875-131
 • Toshiba Satellite L875-132
 • Toshiba Satellite L875-139
 • Toshiba Satellite L875-S7108
 • Toshiba Satellite L875-S7110
 • Toshiba Satellite L875-S7153
 • Toshiba Satellite L875-S7208
 • Toshiba Satellite L875-S7209
 • Toshiba Satellite L875-S7243
 • Toshiba Satellite L875-S7245
 • Toshiba Satellite L875-S7308
 • Toshiba Satellite L875-S7377
 • Toshiba Satellite L875D Series
 • Toshiba Satellite L875D-S7210
 • Toshiba Satellite L875D-S7230
 • Toshiba Satellite L875D-S7232
 • Toshiba Satellite L875D-S7332
 • Toshiba Satellite L875D-S7343
 • Toshiba Satellite Pro C50-A
 • Toshiba Satellite Pro C50-A-15L
 • Toshiba Satellite Pro C50-A-15V
 • Toshiba Satellite Pro C50-A-166
 • Toshiba Satellite Pro C50-A-168
 • Toshiba Satellite Pro C50-A-1C9
 • Toshiba Satellite Pro C50-A-1DF
 • Toshiba Satellite Pro C50-A-1E2
 • Toshiba Satellite Pro C50-A-1EK
 • Toshiba Satellite Pro C50-A-1EM

پارت نامبر | فیت مدل | Original Code Fit Models :

 • MF60090V1-C450-G99
 • MF60120V1-C570-G99
 • KSB06105HB-A-BM74
 • KSB06105HB -AJ3T
 • 6033B0025102
 • 6033B0028701
 • KSB0505HB-BK48
 • UDQFLJT01D1N
 • V000270070
 • V000270990
 • 6033B0024802
 • KSB0505HB-BA1Q

کارکرد فن لپ تاپ توشیبا Laptop Fan Toshiba Satellite C850 3pin

گرمای بیش از حد لپتاپ ها می توانند مشکلات زیادی ایجاد کنند، اتفاقاتی شبیه صفحه آبی تا از بین رفتن داده ها؛ حتی ممکن است متوجه نشوید ولی گرمای بیش از حد باعث مشکلات اساسی و پرهزینه مثل سوختن سی پی یو یا مادربرد دستگاه شما را به همراه خواهد داشت.

اولین و مهمترین مسئله ای که باید در هنگام گرمای بیش از حد لپ تاپ Toshiba انجام دهید، سرویس و تمیز کردن فن (های) است که خنک کنندگی پردازنده مرکزی و کارت گرافیک را فراهم می آورد. با گذشت زمان، لایه هایی از گرد و غبار و خاک جذب می کنند که جریان هوا را مسدود می نماید.

جریان هوا و انتقال حرارت را بررسی کنید

لپ تاپ ها راهی را برای اخراج هوای گرم ایجاد شده توسط اجزای آنها نیاز دارند. جریان هوا به معنی انتقال گرما نیست. بنابراین اولین قدم شما باید مشخص شود که دریچه های هوا در کجا واقع شده است. بیشتر لپ تاپ ها در نزدیکی هیت سینک آن دریچه های تهویه دارند.

لپ تاپ را روی سطح سخت و صاف نگه دارید

اکثر لپ تاپ ها از طریق پایین هوا را می مکند. سطوح ناهموار، مانند پتو، بالش یا لباس شما، مانع از جریان هوا در لپ تاپ های Toshiba می شود. تحت این شرایط گرمای ایجاد شده سطح لپ تاپ توشیبا داغ می شود. لذا دمای مکیده شده در فن افزایش یافته و در نهایت لپ تاپ در حال گرم شدن بیش از حد است. با نگه داشتن لپ تاپ روی سطح سخت و صاف، از این وضعیت به راحتی جلوگیری می شود.

در حالی که لپ تاپ در حال کار است و برنامه سنگینی را اجرا می کند:

بررسی کنید که آیا منافذ خروجی هوا باز است یا خیر. اگر به هیچ وجه جریان هوایی را احساس نمی کنید. شایع ترین علت آن تجمع گرد و غبار در دریچه ها، فن ها و کانال های خنک کننده. و درنتیجه استهلاک بیش از حد فن و پایین آمدن دور آن می باشد.

برند

وزن

100گرم

انتخاب کیفیت

اورجینال – اصلی

نوع فن

Brushless

دیدگاهها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین نفری باشید که دیدگاهی را ارسال می کنید برای “فن لپ تاپ توشیبا Laptop Fan Toshiba Satellite C850 3pin”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *