فن لپ تاپ توشیبا Laptop Fan Toshiba Satellite C660 3pin

فن لپ تاپ توشیبا Laptop Fan Toshiba Satellite C660 3pin

Fan Toshiba Notebook Satellite AB7905MX-EB3

‏‫(0 ) پیشنهاد شده توسط10

موجود نیست

partako

گارانتی ارائه بهترین محصول در فروشگاه

تمام شده
در انبار فروشگاه موجود نیست..

فروخته و تمام شد

این فن لپ تاپ توشیبا Laptop Fan Toshiba Satellite C660 3pin برای مدل های زیر قابل استفاده است :

 • Toshiba Satellite A665-3DV1
 • Toshiba Satellite A665-3DV12X
 • Toshiba Satellite A665-3DV5
 • Toshiba Satellite A665-3DV6
 • Toshiba Satellite A665-3DV7
 • Toshiba Satellite A665-3DV8
 • Toshiba Satellite A665-S5170
 • Toshiba Satellite A665-S5171
 • Toshiba Satellite A665-S5173
 • Toshiba Satellite A665-S5179
 • Toshiba Satellite A665-S5180
 • Toshiba Satellite A665-S5181
 • Toshiba Satellite A665-S5186
 • Toshiba Satellite A665-S6050
 • Toshiba Satellite A665-S6054
 • Toshiba Satellite A665-S6055
 • Toshiba Satellite A665-S6056
 • Toshiba Satellite A665-S6057
 • Toshiba Satellite A665-S6058
 • Toshiba Satellite A665-S6065
 • Toshiba Satellite A665-S6067
 • Toshiba Satellite A665-S6070
 • Toshiba Satellite A665-S6079
 • Toshiba Satellite A665-S6080
 • Toshiba Satellite A665-S6081
 • Toshiba Satellite A665-S6085
 • Toshiba Satellite A665-S6086
 • Toshiba Satellite A665-S6087
 • Toshiba Satellite A665-S6088
 • Toshiba Satellite A665-S6089
 • Toshiba Satellite A665-S6090
 • Toshiba Satellite A660-18N
 • Toshiba Satellite A660-1DW
 • Toshiba Satellite A660-1DZ
 • Toshiba Satellite A660-1EG
 • Toshiba Satellite A660-1F4
 • Toshiba Satellite A660-1F5
 • Toshiba Satellite A660-1FH
 • Toshiba Satellite A660-1FL
 • Toshiba Satellite A660-1FM
 • Toshiba Satellite A660-1H6
 • Toshiba Satellite A660-1H7
 • Toshiba Satellite A660-BT2G22
 • Toshiba Satellite A660-BT2G23
 • Toshiba Satellite A660-BT2G25
 • Toshiba Satellite A660-BT2N22
 • Toshiba Satellite A660-BT2N23
 • Toshiba Satellite A660-BT2N25
 • Toshiba Satellite A660-ST2GX1
 • Toshiba Satellite A660-ST2N01
 • Toshiba Satellite A660-ST2N02
 • Toshiba Satellite A660-ST2N03
 • Toshiba Satellite A660-ST2NX2
 • Toshiba Satellite A660D Series
 • Toshiba Satellite A660D-BT2N22
 • Toshiba Satellite A660D-BT2N23
 • Toshiba Satellite A660D-ST2G01
 • Toshiba Satellite A660D-ST2G02
 • Toshiba Satellite A660D-ST2NX2
 • Toshiba Satellite A665 Series
 • Toshiba Satellite A665-11Z
 • Toshiba Satellite A665-3DV
 • Toshiba Satellite A655 Series
 • Toshiba Satellite A655D Series
 • Toshiba Satellite A660 Series
 • Toshiba Satellite A660-042
 • Toshiba Satellite A660-07P
 • Toshiba Satellite A660-07R
 • Toshiba Satellite A660-07T
 • Toshiba Satellite A660-07U
 • Toshiba Satellite A660-0QE
 • Toshiba Satellite A660-0T4
 • Toshiba Satellite A660-11M
 • Toshiba Satellite A660-12D
 • Toshiba Satellite A660-12E
 • Toshiba Satellite A660-12Q
 • Toshiba Satellite A660-12T
 • Toshiba Satellite A660-135
 • Toshiba Satellite A660-148
 • Toshiba Satellite A660-149
 • Toshiba Satellite A660-14C
 • Toshiba Satellite A660-14L
 • Toshiba Satellite A660-151
 • Toshiba Satellite A660-155
 • Toshiba Satellite A660-15E
 • Toshiba Satellite A660-15J
 • Toshiba Satellite A660-15P
 • Toshiba Satellite A660-15T
 • Toshiba Satellite A660-160
 • Toshiba Satellite A660-17E
 • Toshiba Satellite A660-17H
 • Toshiba Satellite A660-17T
 • Toshiba Satellite A660-184
 • Toshiba Satellite C660-174
 • Toshiba Satellite C660-17E
 • Toshiba Satellite C660-17J
 • Toshiba Satellite C660-17L
 • Toshiba Satellite C660-17W
 • Toshiba Satellite C660-184
 • Toshiba Satellite C660-187
 • Toshiba Satellite C660-18C
 • Toshiba Satellite C660-195
 • Toshiba Satellite C660-19G
 • Toshiba Satellite C660-1C6
 • Toshiba Satellite C660-1CZ
 • Toshiba Satellite C660-1D7
 • Toshiba Satellite C660-1E2
 • Toshiba Satellite C660-1F1
 • Toshiba Satellite C660-1FE
 • Toshiba Satellite C660-1G2
 • Toshiba Satellite C660-1G3
 • Toshiba Satellite C660-1H6
 • Toshiba Satellite C660-1HL
 • Toshiba Satellite C660-1J2
 • Toshiba Satellite C660-1J6
 • Toshiba Satellite C660-1JG
 • Toshiba Satellite C660-1JH
 • Toshiba Satellite C660-1JJ
 • Toshiba Satellite C660-1JX
 • Toshiba Satellite C660-1K9
 • Toshiba Satellite C660-1KQ
 • Toshiba Satellite C660-1KT
 • Toshiba Satellite C660-1L2
 • Toshiba Satellite C660-1LC
 • Toshiba Satellite A665D-S6083
 • Toshiba Satellite A665D-S6084
 • Toshiba Satellite A665D-S6091
 • Toshiba Satellite A665D-S6096
 • Toshiba Satellite C660 Series
 • Toshiba Satellite C660-00J
 • Toshiba Satellite C660-01C
 • Toshiba Satellite C660-02L
 • Toshiba Satellite C660-03C
 • Toshiba Satellite C660-106
 • Toshiba Satellite C660-108
 • Toshiba Satellite C660-10D
 • Toshiba Satellite C660-10E
 • Toshiba Satellite C660-10H
 • Toshiba Satellite C660-10T
 • Toshiba Satellite C660-115
 • Toshiba Satellite C660-116
 • Toshiba Satellite C660-117
 • Toshiba Satellite C660-118
 • Toshiba Satellite C660-119
 • Toshiba Satellite C660-11H
 • Toshiba Satellite C660-11K
 • Toshiba Satellite C660-120
 • Toshiba Satellite C660-14X
 • Toshiba Satellite C660-155
 • Toshiba Satellite C660-156
 • Toshiba Satellite C660-15R
 • Toshiba Satellite C660-15T
 • Toshiba Satellite C660-15Z
 • Toshiba Satellite C660-172
 • Toshiba Satellite C660-173
 • Toshiba Satellite A665-S6092
 • Toshiba Satellite A665-S6093
 • Toshiba Satellite A665-S6094
 • Toshiba Satellite A665-S6097
 • Toshiba Satellite A665-S6098
 • Toshiba Satellite A665-SP6001L
 • Toshiba Satellite A665-SP6001M
 • Toshiba Satellite A665-SP6002L
 • Toshiba Satellite A665-SP6002M
 • Toshiba Satellite A665-SP6003L
 • Toshiba Satellite A665-SP6003M
 • Toshiba Satellite A665-SP6004L
 • Toshiba Satellite A665-SP6004M
 • Toshiba Satellite A665-SP6010L
 • Toshiba Satellite A665-SP6010M
 • Toshiba Satellite A665-SP6011L
 • Toshiba Satellite A665-SP6011M
 • Toshiba Satellite A665-SP6012L
 • Toshiba Satellite A665-SP6012M
 • Toshiba Satellite A665-SP6013L
 • Toshiba Satellite A665-SP6013M
 • Toshiba Satellite A665D Series
 • Toshiba Satellite A665D-S5172
 • Toshiba Satellite A665D-S5174
 • Toshiba Satellite A665D-S5175
 • Toshiba Satellite A665D-S5178
 • Toshiba Satellite A665D-S6051
 • Toshiba Satellite A665D-S6059
 • Toshiba Satellite A665D-S6075
 • Toshiba Satellite A665D-S6076
 • Toshiba Satellite A665D-S6082
 • Toshiba Satellite C660D-150
 • Toshiba Satellite C660D-151
 • Toshiba Satellite C660D-152
 • Toshiba Satellite C660D-153
 • Toshiba Satellite C660D-155
 • Toshiba Satellite C660D-15D
 • Toshiba Satellite C660D-15H
 • Toshiba Satellite C660D-15K
 • Toshiba Satellite C660D-15X
 • Toshiba Satellite C660D-15Z
 • Toshiba Satellite C660D-169
 • Toshiba Satellite C660D-181
 • Toshiba Satellite C660D-18C
 • Toshiba Satellite C660D-18F
 • Toshiba Satellite C660D-194
 • Toshiba Satellite C660D-19D
 • Toshiba Satellite C660D-19X
 • Toshiba Satellite C660D-1C6
 • Toshiba Satellite C660D-1C7
 • Toshiba Satellite C660D-1EN
 • Toshiba Satellite C660D-1EP
 • Toshiba Satellite C660D-1EW
 • Toshiba Satellite C660D-1F1
 • Toshiba Satellite C665 Series
 • Toshiba Satellite C665-00Q
 • Toshiba Satellite C665-013
 • Toshiba Satellite C665-016
 • Toshiba Satellite C665-040
 • Toshiba Satellite C665-065
 • Toshiba Satellite L670 Series
 • Toshiba Satellite L670-BT2N13
 • Toshiba Satellite C660-26G
 • Toshiba Satellite C660-27D
 • Toshiba Satellite C660-28D
 • Toshiba Satellite C660-28R
 • Toshiba Satellite C660-28T
 • Toshiba Satellite C660-28V
 • Toshiba Satellite C660-2CR
 • Toshiba Satellite C660-2D7
 • Toshiba Satellite C660-2DL
 • Toshiba Satellite C660-2DV
 • Toshiba Satellite C660-2E1
 • Toshiba Satellite C660-2E2
 • Toshiba Satellite C660-2E3
 • Toshiba Satellite C660-2EL
 • Toshiba Satellite C660-2F2
 • Toshiba Satellite C660-2FE
 • Toshiba Satellite C660-2FF
 • Toshiba Satellite C660-2GM
 • Toshiba Satellite C660-2N7
 • Toshiba Satellite C660D-102
 • Toshiba Satellite C660D-103
 • Toshiba Satellite C660D-10D
 • Toshiba Satellite C660D-10F
 • Toshiba Satellite C660D-10L
 • Toshiba Satellite C660D-10P
 • Toshiba Satellite C660D-10W
 • Toshiba Satellite C660D-124
 • Toshiba Satellite C660D-140
 • Toshiba Satellite C660D-14E
 • Toshiba Satellite C660D-14W
 • Toshiba Satellite C660D-14X
 • Toshiba Satellite C660-1LD
 • Toshiba Satellite C660-1N6
 • Toshiba Satellite C660-1NJ
 • Toshiba Satellite C660-1NP
 • Toshiba Satellite C660-1NW
 • Toshiba Satellite C660-1P3
 • Toshiba Satellite C660-1U4
 • Toshiba Satellite C660-1UJ
 • Toshiba Satellite C660-1UL
 • Toshiba Satellite C660-1VR
 • Toshiba Satellite C660-1VW
 • Toshiba Satellite C660-1ZM
 • Toshiba Satellite C660-1ZN
 • Toshiba Satellite C660-217
 • Toshiba Satellite C660-21M
 • Toshiba Satellite C660-21Q
 • Toshiba Satellite C660-21W
 • Toshiba Satellite C660-21Z
 • Toshiba Satellite C660-220
 • Toshiba Satellite C660-223
 • Toshiba Satellite C660-227
 • Toshiba Satellite C660-229
 • Toshiba Satellite C660-22Q
 • Toshiba Satellite C660-22V
 • Toshiba Satellite C660-23M
 • Toshiba Satellite C660-23N
 • Toshiba Satellite C660-23Q
 • Toshiba Satellite C660-23R
 • Toshiba Satellite C660-23T
 • Toshiba Satellite C660-23U
 • Toshiba Satellite C660-258
 • Toshiba Satellite P755-S5260
 • Toshiba Satellite P755-S5261
 • Toshiba Satellite P755-S5262
 • Toshiba Satellite P755-S5263
 • Toshiba Satellite P755-S5264
 • Toshiba Satellite P755-S5265
 • Toshiba Satellite P755-S5267
 • Toshiba Satellite P755-S5268
 • Toshiba Satellite P755-S5269
 • Toshiba Satellite P755-S5270
 • Toshiba Satellite P755-S5272
 • Toshiba Satellite P755-S5274
 • Toshiba Satellite P755-S5276
 • Toshiba Satellite P755-S5278
 • Toshiba Satellite P755-S5285
 • Toshiba Satellite P755-S5320
 • Toshiba Satellite P755-S5375
 • Toshiba Satellite P755-S5380
 • Toshiba Satellite P755-S5381
 • Toshiba Satellite P755-S5382
 • Toshiba Satellite P755-S5383
 • Toshiba Satellite P755-S5385
 • Toshiba Satellite P755-S5387
 • Toshiba Satellite P755-S5390
 • Toshiba Satellite P755-S5391
 • Toshiba Satellite P755-S5392
 • Toshiba Satellite P755-S5393
 • Toshiba Satellite P755-S5394
 • Toshiba Satellite P755-S5395
 • Toshiba Satellite P755-S5396
 • Toshiba Satellite P755-S5398
 • Toshiba Satellite P755-SP5101L
 • Toshiba Satellite P755-SP5161M
 • Toshiba Satellite P755D-S5378
 • Toshiba Satellite P755D-S5379
 • Toshiba Satellite L675D-S7052
 • Toshiba Satellite L675D-S7053
 • Toshiba Satellite L675D-S7060
 • Toshiba Satellite P750 Series
 • Toshiba Satellite P750-BT4G22
 • Toshiba Satellite P750-BT4N22
 • Toshiba Satellite P750-ST4N01
 • Toshiba Satellite P750-ST4N02
 • Toshiba Satellite P750-ST4NX1
 • Toshiba Satellite P750-ST4NX2
 • Toshiba Satellite P750-ST5GX1
 • Toshiba Satellite P750-ST5GX2
 • Toshiba Satellite P750-ST5N01
 • Toshiba Satellite P750-ST5N02
 • Toshiba Satellite P750-ST6GX1
 • Toshiba Satellite P750-ST6GX2
 • Toshiba Satellite P750-ST6N01
 • Toshiba Satellite P750-ST6N02
 • Toshiba Satellite P750D Series
 • Toshiba Satellite P750D-BT4N22
 • Toshiba Satellite P755 Series
 • Toshiba Satellite P755-3DV20
 • Toshiba Satellite P755-S5174
 • Toshiba Satellite P755-S5180
 • Toshiba Satellite P755-S5182
 • Toshiba Satellite P755-S5184
 • Toshiba Satellite P755-S5194
 • Toshiba Satellite P755-S5196
 • Toshiba Satellite P755-S5198
 • Toshiba Satellite P755-S5215
 • Toshiba Satellite P755-S5259
 • Toshiba Satellite P755-SP5202L
 • Toshiba Satellite P755D Series
 • Toshiba Satellite P755D-S5384
 • Toshiba Satellite L670-BT2N22
 • Toshiba Satellite L670-BT2N23
 • Toshiba Satellite L670-ST2N01
 • Toshiba Satellite L670D Series
 • Toshiba Satellite L670D-BT2N22
 • Toshiba Satellite L670D-ST2N01
 • Toshiba Satellite L670D-ST2N02
 • Toshiba Satellite L670D-ST2N03
 • Toshiba Satellite L675 Series
 • Toshiba Satellite L675-S7018
 • Toshiba Satellite L675-S7020
 • Toshiba Satellite L675-S7044
 • Toshiba Satellite L675-S7048
 • Toshiba Satellite L675-S7051
 • Toshiba Satellite L675-S7062
 • Toshiba Satellite L675D Series
 • Toshiba Satellite L675D-S7012
 • Toshiba Satellite L675D-S7013
 • Toshiba Satellite L675D-S7014
 • Toshiba Satellite L675D-S7015
 • Toshiba Satellite L675D-S7016
 • Toshiba Satellite L675D-S7017
 • Toshiba Satellite L675D-S7019
 • Toshiba Satellite L675D-S7022
 • Toshiba Satellite L675D-S7040
 • Toshiba Satellite L675D-S7040GY
 • Toshiba Satellite L675D-S7042
 • Toshiba Satellite L675D-S7046
 • Toshiba Satellite L675D-S7047
 • Toshiba Satellite L675D-S7049
 • Toshiba Satellite L675D-S7050
 • Toshiba Satellite P755D-S5172
 • Toshiba Satellite P755D-S5266
 • Toshiba Satellite P755D-S5386

پارت نامبر | فیت مدل | Original Code Fit Models :

 • AB7905MX-EB3
 • MF60120V1-B100-G99
 • KSB06105HA AC87

کارکرد فن لپ تاپ توشیبا Laptop Fan Toshiba Satellite C660 3 pin

گرمای بیش از حد لپتاپ ها می توانند مشکلات زیادی ایجاد کنند، اتفاقاتی شبیه صفحه آبی تا از بین رفتن داده ها؛ حتی ممکن است متوجه نشوید ولی گرمای بیش از حد باعث مشکلات اساسی و پرهزینه مثل سوختن سی پی یو یا مادربرد دستگاه شما را به همراه خواهد داشت.

اولین و مهمترین مسئله ای که باید در هنگام گرمای بیش از حد لپ تاپ Toshiba انجام دهید، سرویس و تمیز کردن فن (های) است که خنک کنندگی پردازنده مرکزی و کارت گرافیک را فراهم می آورد. با گذشت زمان، لایه هایی از گرد و غبار و خاک جذب می کنند که جریان هوا را مسدود می نماید.

جریان هوا و انتقال حرارت را بررسی کنید

لپ تاپ ها راهی را برای اخراج هوای گرم ایجاد شده توسط اجزای آنها نیاز دارند. جریان هوا به معنی انتقال گرما نیست. بنابراین اولین قدم شما باید مشخص شود که دریچه های هوا در کجا واقع شده است. بیشتر لپ تاپ ها در نزدیکی هیت سینک آن دریچه های تهویه دارند.

لپ تاپ را روی سطح سخت و صاف نگه دارید

اکثر لپ تاپ ها از طریق پایین هوا را می مکند. سطوح ناهموار، مانند پتو، بالش یا لباس شما، مانع از جریان هوا در لپ تاپ های Toshiba می شود. تحت این شرایط گرمای ایجاد شده سطح لپ تاپ توشیبا داغ می شود. لذا دمای مکیده شده در فن افزایش یافته و در نهایت لپ تاپ در حال گرم شدن بیش از حد است. با نگه داشتن لپ تاپ روی سطح سخت و صاف، از این وضعیت به راحتی جلوگیری می شود.

در حالی که لپ تاپ در حال کار است و برنامه سنگینی را اجرا می کند:

بررسی کنید که آیا منافذ خروجی هوا باز است یا خیر. اگر به هیچ وجه جریان هوایی را احساس نمی کنید. شایع ترین علت آن تجمع گرد و غبار در دریچه ها، فن ها و کانال های خنک کننده. و درنتیجه استهلاک بیش از حد فن و پایین آمدن دور آن می باشد.

برند

وزن

100گرم

کیفیت

اورجینال – اصلی

نوع فن

Brushless

دیدگاهها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین نفری باشید که دیدگاهی را ارسال می کنید برای “فن لپ تاپ توشیبا Laptop Fan Toshiba Satellite C660 3pin”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.